Verzenden 

 

vigor Interior verzendt enkel op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. (met uitsluiting van feestdagen). Bestellingen die op zaterdag en zondag zijn geplaatst, worden de volgende werkdag administratief verwerkt. Indien het artikel op voorraad is wordt uw order binnen 5 werkdagen verstuurd.

 

Al onze producten worden vanuit Nederland naar u verzonden via een veilige verzendmethode. Houd er rekening mee dat we niet verzenden naar postbussen, geef daarom een fysiek adres op. Komt de bevestiging van uw bestelling niet aan?

hou dan uw ongewenste mail in de gaten!

 

In het geval dat uw pakket beschadigd aankomt als gevolg van verzending, bewaart u dan de verzenddoos, de producten en al het verpakkingsmateriaal en stuurt u ons zo snel mogelijk een e-mail met bijgevoegde foto van de schade via ons contact formulier

Retourneren

 

We hopen dat u net zoveel van uw aankopen geniet als wij. Als u om welke reden dan ook één of alle producten van uw bestelling wilt retourneren, heeft u 14 dagen nadat de bestelling is afgeleverd tijd om dit te doen. We geven graag een terugbetaling als aan de retourvoorwaarden (hieronder genoteerd) is voldaan.

Houd er rekening mee dat producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking moeten worden geretourneerd. Regel een retourzending met een koerier naar keuze. De verzendkosten voor retourzending zijn niet restitueerbaar, deze zijn voor eigen kosten.

Textiel kunnen wij niet terugnemen, wegens hygiëne.
Retourneringen van SALE-items is niet mogelijk. Wij geven geen geld terug.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor retours die verloren zijn gegaan tijdens het transport. Daarom raden we aan een verzekerde leveringsmethode te gebruiken met tracking informatie. Daarnaast willen wij u vragen gepast inpak materiaal te gebruiken voor de retourzending, zo kan ongewenste schade voorkomen worden.  

 

 

AANVRAGEN VAN RETOUR

Volg deze stappen om uw product (en) te retourneren:


Meld binnen 14 dagen na levering uw retour aan via het contact formulier. Geef aan welke artikel(en) u retour wilt zenden/afleveren.

Zorg dat het aantal klopt, en dat u geen artikelen vergeet of omwisselt. Geef aan waarom u de zending wenst te retourneren. Wij zullen de aanvraag van uw retourzending zo snel mogelijk in behandeling nemen. 

 

Wij vragen u eerst verificatie voor de retourzending af te wachten. Verzend uw items niet zonder bevestiging van Vigor Interior.

Wij kunnen zendingen zonder goedkeuring niet afhandelen. na ontvangst van deze bevestiging kunt u de gewenste methode van retourzending nagaan, dit kan per post.


*wij runnen deze webshop vanuit huis, daardoor staat onze adresgegevens nergens vermeld.

Voor retourneringen kunt u uiteraard eerst contact opnemen via het contact formulier, daarna zal u VAN ONS HET ADRES ontvangen waar u de retournering naar toe kunt sturen.

Algemene voorwaarden

 

Invoering

Door een bestelling te plaatsen op www.vigorinterior.com accepteert u dat u een product koopt onder de volgende algemene voorwaarden van Vigor interior.

De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en Vigor interior wanneer u een bestelling plaatst via de website of wanneer u deze gebruikt.

De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Vigor interior. Lees deze aandachtig door. We raden u ook aan de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

 

 


1. Definities

Vigor interior: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 83007377
Site: de website www.vigorinterior.com en al zijn sub domeinen.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Vigor interior.
Product(en): het product(en) zoals aangeboden op de site.
Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen Vigor interior en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van Vigor interior.

 


2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Vigor interior, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart in zijn bestelling, bevestiging of via een ander communicatiemedium, binden dergelijke bepalingen alleen aan Vigor interior indien en voor zover Vigor interior deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 


3. Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de site en op ander materiaal afkomstig van Vigor interior zijn inclusief belastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de site.

3.2 Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk op de site vermeld voordat de overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.3 De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. vigor interior kan echter niet garanderen dat alle informatie op de site te allen tijde correct wordt weergegeven en/of volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de site en op ander materiaal van vigor interior wordt weergegeven, kunnen typefouten en/of programmeerfouten bevatten. vigor interior kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

3.4 vigor interior kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de kleur/textuur van het product ten opzichte van het product zoals weergegeven op de site.

 


4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Klant het aanbod van vigor interior aanvaardt, welk aanbod onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden.

4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt vigor interior ook de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.3 Indien blijkt dat de Klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft vigor interior het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

4.4 vigor interior behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling van een Klant zonder opgave van redenen te weigeren.

 


5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zodra vigor interior de bestelling van een Klant heeft ontvangen en de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, zal deze de producten overdragen aan het transportbedrijf zoals gekozen door vigor interior. Het transportbedrijf stuurt de producten vervolgens naar de Klant.

5.2 vigor interior is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.3 De site bevat informatie over de wijze van levering van de producten en een schatting van de termijn waarin de producten aan de klant worden geleverd.

5.4 Indien vigor interior niet in staat is de producten binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van acceptatie van de bestelling te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte brengen. In een dergelijk geval kan de Klant besluiten om ofwel een nieuwe leverdatum overeen te komen of de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. vigor interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in het leveringsproces.

5.5 vigor interior adviseert de Klant om de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 2 dagen na levering per e-mail te melden.

5.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant.

 


6. Intrekking / Retour

6.1 De Klant heeft het recht om het product binnen 14 dagen na levering van het product aan de verkoper te retourneren.

6.2 De Klant moet vigor interior op de hoogte brengen van zijn wens om het Product te retourneren door een retour aan te vragen via het contact formulier binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd. Deze aanvraag moet de volgende informatie bevatten: bestelnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, titel product met het aantal en afleveradres. Na ontvangst van deze e-mail verstrekt vigor interior een Retour Autorisatie-nummer (“RA-nummer “) aan de Klant. De klant draagt de kosten voor verzending van de producten naar vigor interior.

6.3 Geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd zijn en worden geretourneerd in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon. Retourzendingen die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan, worden niet geaccepteerd. In verband met hygiëne kan servies, Textiel niet geretourneerd worden, dat geldt ook voor alle vormen van SALE-items. 

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendwijze van de retours. Het risico van het Product gaat over op vigor interior wanneer vigor interior het Product heeft ontvangen. Dit betekent dat vigor interior niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor retours die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken bij het retourneren. We raden u daarom aan de retourzending zorgvuldig in te pakken, wij attenderen erop gebruik te maken van het originele verpakkingsmateriaal, en de status van de retourzending voor het pakket met de geretourneerde producten in de gaten te houden. vigor interior maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde producten zal vigor interior het totale aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de klant terugbetalen.

 


7. Betaling

7.1 De Klant betaalt de verschuldigde bedragen aan vigor interior in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betaalmethode. vigor interior is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden op elk moment wijzigen.

 


8. Garanties & Conformiteit

8.1 vigor interior garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.

8.2 vigor interior biedt alleen garanties voor producten die op de site of in de winkel zijn gekocht en alleen vergezeld gaan van een geldig ontvangstbewijs of aankoopbewijs.

 


9. Klachtenbehandeling

9.1 Als de Klant klachten heeft met betrekking tot een Product (in overeenstemming met artikel 8 getiteld, “Garanties & Conformiteit”), of met betrekking tot andere aspecten van de Site of de service van, kan hij een klacht indienen via het contactformulier. 

9.2 vigor interior zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Als vigor interior niet in staat is binnen deze periode een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, bevestigt vigor interior de ontvangst van de klacht binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen deze verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie aan de Klant te kunnen geven.

 


10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van vigor interior ten opzichte van de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de prijs die voor die specifieke Overeenkomst is bepaald (inclusief btw en verzendkosten).

10.2 vigor interior kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verliezen, waaronder, zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel 10, is vigor interior niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De beperkingen uiteengezet in dit artikel 10.3, vervallen echter van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke daad of grove nalatigheid van vigor interior.

10.4 vigor interior is slechts aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst indien de Klant onverwijld schriftelijk ingebrekestelling geeft aan vigor interior, waarin een redelijke termijn wordt bepaald waarin vigor interior de mogelijkheid heeft om de ingebrekestelling te herstellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de ingebrekestelling te bevatten, zodat vigor interior in staat is adequaat te reageren en/of adequaat te handelen.

10.5 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant de schade of verlies zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk aan vigor interior heeft gemeld.

10.6 vigor interior is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de Klant heeft geleden als gevolg van een “overmacht situatie”, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW (“ DCC “). Dit omvat onder andere (en zonder beperking) het evenement dat een door vigor interior ingeschakelde derde partij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van een geval van overmacht.

 


11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang vigor interior geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt vigor interior de eigendom van de Producten.

 


12. Persoonlijke gegevens

12.1 vigor interior zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

 


13. Pre-order voorwaarden (online)

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van online pre-order items.

13.1 De betaling van het volledige aankoopbedrag dient online te worden voldaan.

13.2 Zodra het item gereed is, wordt u hiervoor ingelicht per e-mail. 


14. Slotbepalingen

14.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, wordt indien geen minnelijke regeling kan worden bereikt, beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter waar vigor interior haar voorkeur naar heeft.

14.3 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen niet hierin zijn opgenomen.

Dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van vigor interior bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling